top of page

มูลนิธิอริยวรารมย์ ร่วมกับ มูลนิธิพุทธรักษา และบริษัท ไลฟ์อีส กรุ๊ป จำกัด จัดโครงการ Pay It Forward

มูลนิธิอริยวรารมย์ ร่วมกับ มูลนิธิพุทธรักษา และบริษัท ไลฟ์อีส กรุ๊ป จำกัด จัดโครงการ “Pay It Forward” บริจาคเครื่องช่วยหายใจ สู้ภัยโควิด-19


มูลนิธิอริยวรารมย์ ร่วมกับ มูลนิธิพุทธรักษา และบริษัท ไลฟ์อีส กรุ๊ป จำกัด จัดโครงการส่งต่อความสุข หรือ “Pay It Forward” เพื่อจัดหาเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ขั้นวิกฤตและเครื่องช่วยหายใจแบบ ‘High Flow’ สำหรับการแพทย์ มอบให้กับโรงพยาบาลและหน่วยบริหารสาธารณสุขทั่วประเทศที่กำลังประสบปัญหาผู้ป่วยล้นมือและการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ในสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 เพื่อให้คนไทยผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน


ยอดบริจาคสะสมล่าสุดของโครงการ โดยไม่หักค่าใช้จ่าย อยู่ที่ 19,199,341 บาท (ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2564) ซึ่งสามารถนำไปจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจแบบ ‘High Flow’ รุ่น HFT 700 จำนวน 53 เครื่อง รุ่น ‘AIRVO’ 2 จำนวน 25 เครื่องและเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยขั้นวิกฤต จำนวน 2 เครื่อง รวมเป็นจำนวนทั้งหมด 80 เครื่อง เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลทั้งหมด 66 แห่งทั่วประเทศไทย เช่น สถาบันประสาทวิทยา จังหวัดกรุงเทพฯ โรงพยาบาลปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โรงพยาบาล โรงพยาบาลสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส โรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โรงพยาบาลแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เป็นต้น


ทั้งนี้ยังมีโรงพยาบาลต่าง ๆ ในประเทศไทยที่กำลังขาดแคลนเครื่องช่วยหายใจอีกเป็นจำนวนมาก โดยมีความจำเป็นและมีความต้องการอย่างเร่งด่วน เนื่องจากมีคนไข้โควิด-19 ขั้นวิกฤตเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณ และเครื่องช่วยหายใจเหล่านี้จะช่วยต่อลมหายใจและเป็นดั่งปอดให้กับผู้ป่วย ยิ่งไปกว่านั้นอาจเป็นหนทางรอดชีวิตของพวกเขาด้วยเช่นกันมูลนิธิพุทธรักษา จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2545 โดยคุณทิพพาภรณ์ อริยวรารมย์ ผู้ซึ่งก่อตั้งกลุ่มบริษัทดีทีจีโอ เพื่อทำงานช่วยเหลือสังคมตามดำริของคุณธนินท์ และคุณหญิงเทวี เจียวรวนนท์ ให้ดำเนินกิจการที่ไม่ได้มุ่งหวังความสำเร็จทางธุรกิจเพียงด้านเดียว แต่ให้ธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมที่ดีด้วย มูลนิธิฯได้ประกาศเป็นองค์กรสถานสาธารณกุศลลำดับที่ 691 ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2552 ของประกาศกระทรวงการคลังฯ เพื่อขยายผลการสนับสนุนด้านการศึกษาที่มีคุณภาพแก่เด็กขาดโอกาส งานสังคมสงเคราะห์ และการส่งเสริมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับศาสนา


บริษัท ไลฟ์อีส กรุ๊ป จำกัด หรือ “LIFEiS” เกิดจากการรวมตัวกันของบุคลากรทุกสาขาอาชีพ ต่างมุมมอง แต่มีเป้าหมายเดียวกันคืออยากพัฒนาสังคมไทยให้ดีขึ้น จึงจัดตั้งเป็น “กลุ่มธุรกิจ” ที่มีจุดมุ่งหมายในการสร้างสังคมแห่งการเกื้อกูล (Ecosystem of Co-fulfillment) คือ ฟื้นฟูสังคมแห่งการเกื้อกูลกัน โดยสร้างสรรค์กิจกรรมที่ช่วยเติมเต็มชีวิตให้กันและกันตั้งใจที่จะส่งเสริม ให้กำลังใจ และช่วยเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปแก่คนในแต่ละช่วงอายุ เพื่อปลูกจิตสำนึกแห่งการพึ่งพาอาศัยกัน รวมถึงการสร้างความหวัง และความเชื่อในสังคมแห่งการเกื้อกูล ซึ่งเมื่อทุกคนในสังคมมองเห็นคุณค่าจากสิ่งเหล่านี้แล้ว ก็จะสามารถเปลี่ยนแปลง จนเกิดผลกระทบในวงกว้างทั้งระบบได้ เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมใหม่ในการให้คุณค่าของคน โดยการวัดผลที่มากกว่าในเชิงเศรษฐศาสตร์เพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงผลประโยชน์รวมของทั้งระบบในระยะยาว (impact model) จากการกระทำของคน กลุ่มคน หรือโครงการนั้นๆ


มูลนิธิอริยวรารมย์ ก่อตั้งโดย ดร. ชวัลวัฒน์ อริยวรารมย์ (ดร. แตน) ประธานกรรมการมูลนิธิ และประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้งบริษัท ทีแอนด์บี มีเดีย โกลบอล โดยจุดประสงค์หลักในการดำเนินการของมูลนิธิฯ คือ มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ป่วย คนชรา บรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อหรือภัยพิบัติ สนับสนุนการดำเนินงานของบุคลากรทางการแพทย์และด้านสาธารณสุข ช่วยเหลือด้านเครื่องอุปโภค-บริโภคหรือสิ่งจำเป็นแด่พระภิกษุสงฆ์ ช่วยเหลือสัตว์ที่ขาดแคลนอาหาร และดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์


0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page