top of page

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ขอบคุณสำหรับการเข้าชม tandbmediaglobal.com เว็บไซต์นี้เป็นเจ้าของและดำเนินการโดย บริษัท ที แอนด์ บี มีเดีย โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด (“T&B”) และจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ท่าน โดยการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ถือเป็นการแสดงว่าท่านได้ยอมรับข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ T&B
การใช้งานเว็บไซต์ของท่าน 
 
เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดเจนหรือได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจของ T&B เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลและไม่ใช่การใช้งานเชิงพาณิชย์ของท่านเท่านั้น ลิขสิทธิ์ในเนื้อหาของเว็บไซต์นี้และเครื่องหมายการค้า โลโก้ ตัวละคร และเครื่องหมายบริการ ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์ (รวมเรียกว่า “ ทรัพย์สินทางปัญญา”)  เป็นของ T&B หรือบุคคลที่ได้อนุญาตหรือมอบอำนาจให้ T&B ใช้ทรัพย์สินทางปัญญานั้นๆ หากท่านไม่ได้แก้ไขดัดแปลงหรือลบทรัพย์สินทางปัญญา หรือประกาศเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์อื่นๆ ผู้ใช้ ห้ามคัดลอก แก้ไขดัดแปลง แจกจ่ายต่อ ทำซ้ำ ถ่ายโอน สร้างผลงานลอกเลียนแบบ ใช้ทรัพย์สินทางปัญญา หรือขายข้อมูล ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ได้รับจากเว็บไซต์นี้ในลักษณะใด ๆ โดยเด็ดขาดเว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทาง T&B ทั้งนี้ หากมีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของ T&B หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ไม่ว่าในลักษณะใดๆ T&B จะดำเนินการทางกฎหมายอย่างจริงจังและเคร่งครัดถึงที่สุดต่อการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของ T&B หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เพื่อปกป้องสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของ T&B 
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ  
 
การใช้และเข้าชมเว็บไซต์นี้ของท่านถือเป็นการกระทำบนความเสี่ยงของท่านเอง ทั้ง T&B บริษัทในเครือ หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง ผลิต หรือส่งมอบเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายทางตรงหรือทางอ้อม ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ หรือเป็นผลสืบเนื่อง หรือเป็นค่าเสียหายเชิงลงโทษ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงหรือการใช้งานเว็บไซต์นี้ของท่าน T&B ไม่รับรองหรือรับประกันต่อความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความเพียงพอ ความตรงเวลา หรือความเป็นประโยชน์ของเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ และ T&B ไม่สัญญาว่าเว็บไซต์จะยังคงสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา T&B ขอสงวนสิทธิ์ในการยุติเว็บไซต์นี้ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ โดยไม่จำกัดเฉพาะสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ทุกสิ่งในเว็บไซต์นี้มีให้ "ตามที่เป็นอยู่" โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเฉพาะการรับประกันโดยปริยายของความสามารถในการค้าขาย ความเหมาะสมสำหรับบางวัตถุประสงค์โดยเฉพาะ หรือการไม่ละเมิดกรรมสิทธิ์ ความเป็นอิสระจากไวรัสคอมพิวเตอร์ และคำรับรองที่เกิดขึ้นจากการประพฤติตนทางการค้าปกติ  หรือจากการประพฤติตนเป็นปกติ
เนื้อหาข้อมูลของบุคคลภายนอก
ในบางกรณี   เนื้อหาของเว็บไซต์นี้อาจมีเอกสาร รูปภาพ ข้อมูล สื่อ และวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์ของ T&B เช่น ภาพถ่าย งานศิลปะ บทความ คลิปข้อความอื่น ๆ หรือองค์ประกอบภาพและเสียง หรือชื่อ ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า โลโก้ รูปแบบการค้า หรือการกำหนดของบุคคลภายนอก (รวมถึงคู่ค้าในปัจจุบันและในอดีตของ T&B) (“เนื้อหาข้อมูลฯ”) ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์นิตยสารหรือสื่อหรือสถานที่อื่น ๆ และอาจรวมถึงชื่อทางการค้า หรือเครื่องหมายการค้าของสื่อ หรือสถานที่เผยแพร่หรือแสดงเนื้อหาดังกล่าว ห้ามท่านใช้เนื้อหาข้อมูลฯ   โดยเด็ดขาดเว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบุคคลภายนอกที่เหมาะสม T&B ไม่มีการควบคุมด้านบรรณาธิการสำหรับเนื้อหาของบุคคลภายนอกดังกล่าว และไม่รับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความมีประโยชน์ของเนื้อหาดังกล่าว รวมถึงความสามารถในการค้าขาย หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ใด ๆ เป็นการเฉพาะ 
ลิงก์ 
 
เพื่อความสะดวกของท่านในการใช้เว็บไซต์นี้ ลิงก์ซึ่งเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตอื่น ๆ อย่างน้อยหนึ่งลิงก์อาจปรากฏเป็นครั้งคราว เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตที่มีลิงก์ให้ในเว็บไซต์นี้ ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของ T&B ยกเว้นเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตที่ดูแลโดย T&B (หรือโดยหน่วยงาน บริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือ) และ T&B ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไชต์อินเทอร์เน็ตของลิงก์ดังกล่าว หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับการใช้ลิงก์ดังกล่าว นอกจากนี้การมีอยู่ของลิงก์ระหว่างเว็บไซต์นี้กับเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตอื่นๆ จะไม่ถือว่าเป็นการรับรองโดย T&B ให้กับทางเจ้าของเว็บไซต์อินเทอร์เน็ต หรือเป็นการการรับรองT&B โดยเจ้าของเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตดังกล่าว
เบ็ดเตล็ด 
 
ห้ามใช้หรือติดต่อเว็บไซต์นี้เพื่อทำลายหรือสร้างความเสียหายต่อเว็บไซต์ เนื้อหา หรือมาตรการรักษาความปลอดภัย หรือเพื่อคุกคาม หรือดูหมิ่น T&B พนักงานของ T&B หรือคู่ค้า หรือผลิตภัณฑ์ บริการ หรือบุคลากรของคู่ค้า ห้ามนำอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ (สแปม) ไปที่หรือผ่านเว็บไซต์นี้ 
T&B  ไม่ยอมรับเนื้อหาที่ไม่พึงประสงค์หรือการชักชวนใดๆ วัสดุที่ได้รับดังกล่าวจะถูกส่งคืนหรือทำลายตามดุลยพินิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
bottom of page